Ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի Հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում ըստ ուղղվածության Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի) Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի տիպերի և հարկայնության Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ նրանց զբաղեցրած մակերեսների և շենքերի նախագծային հզորությունների Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ աշակերտների թվաքանակի Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ շենքերի վիճակի և հարմարությունների (ենթակառուցվածքներ) Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների և ինտերնետին միացված հաստատությունների քանակը

Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության և սովորողների սեռի Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սեռերի Աշակերտների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների Տարվա սկզբին աշակերտների արտահոսքի պատկերը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) Տարվա սկզբին աշակերտների ներհոսքի պատկերը(այլ մարզերից և երկրներից) Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երկտարեցիների թվաքանակը ուս.տարվա արդյունքներով՝ ըստ դասարանների Դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած)աշակերտների թվաքանակն ըստ տարիքի և պատճառների Դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) աշակերտների թվաքանակն ըստ պատճառների և դասարանների Դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) աշակերտների թվաքանակն ըստ պատճառների և մարզերի Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնական կրթությամբ շրջանավարտներ Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջնակարգ կրթությամբ շրջանավարտներ Տարրական, միջին և ավագ աստիճաններում քննությունների արդյունքները (ըստ մարզերի) Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ մարզերի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի) Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորված և տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը